Kérdésed van? Hívj minket! +36-70/313-4388

Kövess minket!       

CIB bankkártyás adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató online fizetési szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó adattovábbításról

 

Ki kezeli az Ön személyes adatait?
Az adatkezelő a Strandex Kft.:1025 Budapest, Pusztaszeri út 33. Telefon: 06/70-31-34-388  

Milyen adatokat, milyen célból, milyen jogalapon és mennyi ideig kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai?
A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát, valamint a kezelt adatok körét az alábbi táblázat foglalja össze:

Kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Ön

neve,

számlázási címe,

e-mail címe,

telefonszáma

a kibocsátó bank által végzett biztonságosabb ügyfél hitelesítés

az Ön hozzájárulása

Személyes adatok esetében a 3DS authentikáció erejéig, ezt követően törlésre kerülnek.

 

Milyen jogok illetik meg Önt?
Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön

(i) az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Budsi Kft. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a Budsi Kft.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iii) kérheti, hogy a Budsi Kft. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról.

Kik az Ön személyes adatainak a címzettjei?
Héjjas Péter adatvédelmi felelős

Mi történik, ha Ön nem járul hozzá a II. pontban felsorolt személyes adatainak kezeléséhez?
Amennyiben Ön nem járul hozzá az adatok továbbításához, akkor a fizetési folyamat az alábbi lesz: A kereskedő átirányítja Önt az CIB Bank oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód). Ezt követően a CIB Bank átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank oldalára, ahol azonosításon kell átesnie (pl. mobiltelefonra küldött kód beírása). Amennyiben az azonosítás sikeres, úgy a fizetés megtörténik, és Ön erről értesítést kap. Ezt követően automatikusan visszairányításra kerül a kereskedői felületre.

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?
Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket.

Miként érhető el az adatvédelmi tisztviselő?
strandexkft@gmail.com

Nyilatkozat
Kijelentem, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem. Ezennel önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy Budsi Kft. az önkéntesen megadott személyes adataimat fenti tájékoztatóban meghatározott célból továbbítsa a CIB Bank Zrt. részére.